Rogoziński Wolontariusz Roku

Stowarzyszenie „Baranek”, pod patronatem Burmistrza Rogoźna, ogłasza konkurs
“Rogoziński Wolontariusz Roku”. Tytuł ten ma na celu uhonorowanie dobroczynnej,
społecznej działalności osób, które bez względu na wiek i wykształcenie pracują
nieodpłatnie na rzecz potrzebujących. Kandydatów do tytułu “Rogoziński Wolontariusz
Roku” mogą zgłaszać: domy kultury, szkoły, biblioteki, szpitale, świetlice i inne
instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, osoby indywidualne. Zgłoszenia można
dokonać na formularzu konkursowym, dostępnym w siedzibie stowarzyszenia oraz w UM.
Formularz można składać listownie lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia
„Baranek”, Owczegłowy ul. Sosnowa 11 lub w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie ul. Nowa 2
pokój nr 15 w terminie do 15 sierpnia 2013. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się
podczas uroczystości Dożynek Gminnych w Parkowie.

Formularz zgłoszeniowy w konkursie Rogoziński Wolontariusz Roku – pdf [214.21 kB]

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ „ROGOZIŃSKI WOLONTARIUSZ ROKU”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1. Organizatorami Konkursu mającego na celu przyznanie tytułu „Rogoziński Wolontariusz Roku” jest „Baranek” Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Aktywizacji Społecznej Sołectwa Owczegłowy
2. Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Rogoźna.
3. Tytuł ” Rogoziński Wolontariusz Roku” ma na celu uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, które bez względu na wiek i wykształcenie pracują nieodpłatnie na rzecz potrzebujących.
4. „Rogozińskim Wolontariuszem Roku” może zostać osoba, która:
• konsekwentnie – często i systematycznie pomagają potrzebującym,
• podejmuje działania na rzecz lokalnej społeczności i środowiska,
• zachęca innych do działań prospołecznych,
• cechuje się nienaganną postawą etyczno-moralną,
• świadczy nieodpłatną pomoc na rzecz:
– innych osób i organizacji,
– wspierania inicjatyw lokalnych,
– na rzecz rozwój u gminy, z wyjątkiem działań w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

§2

Do tytułu mogą być nominowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), inne podmioty oraz osoby fizyczne mieszkające lub/i działające na terenie gminy Rogoźno, które aktywnie prowadziły działania na zasadzie pracy wolontariackiej.

TRYB PRZYZNAWANIA TYTUŁU „ROGOZIŃSKI WOLONTARIUSZ ROKU”
§3

1. Kandydatów do tytułu „Rogoziński Wolontariusz Roku” mogą zgłaszać wymienione niżej instytucje korzystające z pomocy wolontariuszy:
– domy kultury, szkoły, biblioteki, szpitale, świetlice i inne instytucje publiczne
– organizacje pozarządowe
– osoby indywidualne.
2. O przyznaniu tytułu „Rogoziński Wolontariusz Roku” decyduje Kapituła Konkursu powołana przez Zarząd Stowarzyszenia „Baranek” i Burmistrza Rogoźna.
3. Kapituła Konkursu liczy 3-5 osób.
4. Przyznawanie tytułu odbywa się w dwóch etapach:
a) Pierwszy etap obejmuje wyłonienie kandydatów do tytułu.
• podczas pierwszego etapu, zgłoszenia kandydatur do tytułu „Rogoziński Wolontariusz Roku” należy dokonać na formularzu konkursowym listownie lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia „Baranek” Owczegłowy ul. Sosnowa 11 lub w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie pokój nr 15. Formularz można pobrać ze strony internetowej www.rogozno.pl
• kupony konkursowe niespełniające wymogów konkursu nie będą rozpatrywane;
b) Drugi etap obejmuje analizę złożonych wniosków oraz nominowanie przez Kapitułę Konkursu kandydatów do tytułu w każdej kategorii.
5. Z uwagi na trudność oceny oraz niemożność zastosowania jednolitego systemu oceny Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo indywidualnych rozmów z kandydatami oraz zgłaszającymi.
6. Od decyzji Kapituły Konkursu nie przysługuje odwołanie.
7. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Kapituła Konkursu, od której decyzji nie przewiduje się odwołań.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§4

1. Konkurs „Rogoziński Wolontariusz Roku” ogłaszany będzie 30 czerwca danego roku.
2. Posiedzenia Kapituły Konkursu odbędą się po 15 sierpnia, a wręczanie wyróżnień na Gminnych Dożynkach.
3. Osoba wyróżniona może zdobyć tytuł ponownie po upływie 5 lat

§5

1. Organizatorzy Konkursu zapewniają ochronę danych osobowych kandydatów, które będą wykorzystywane tylko w celach związanych z konkursem.
2. Zgłoszenia do konkursu wraz z dokumentacją pozostają w archiwum Stowarzyszenia „Baranek”.

źródło: Kurier Rogoziński nr. 15/564

Powiązane wpisy:

(Odwiedzono 63 razy, 1 wizyt dzisiaj)
Zachęcamy do polubienia i udostępnienia
  •  
  •  

Autor: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem. Zapraszam do odwiedzenia moich stron: nowapiosenka.pl , matkaziemia.ovh , domygwiazd.pl , ugotujmycos.pl , znanepary.pl, darmowy-portal-randkowy.pl, katolickierandki.eu, kontrowersje.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wykonaj poniższe zadanie *