Statut Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna (TPR)Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Rogoźno, Muzeum Regionalne im. Wojciechy Dutkiewicz, pl. K. Marcinkowskiego 1, 64-610 Rogoźno. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
NIP Stowarzyszenia 606-00-33-934
REGON 300324970
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

5. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

6. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może także zaangażować wolontariuszy i zatrudniać pracowników, przy czym wynagrodzenie osób fizycznych nie może przekraczać wynagrodzenia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536).

Rozdział II
Cele i środki działania

8. Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju Gminy Rogoźno oraz wspieranie społecznej aktywności mieszkańców, w tym w szczególności:
a) prowadzenie badań naukowych w zakresie historii, środowiska geograficzno – – przyrodniczego, kultury ludowej regionu,
b) popularyzacja wiedzy i promocja regionu, lokalnych tradycji i atrakcji,
c) aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców,
d) wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych regionu,
e) wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,
f) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
g) promowanie zdrowego trybu życia oraz działalność w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu,
h) podejmowanie działalności oświatowej i kulturalnej (w tym również polegająca na kształceniu),
i) działalność na rzecz integracji europejskiej,
j) szeroko rozumiana działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym również niepełnosprawnej,
k) działalność na rzecz wolontariatu,
l) szeroko rozumiana współpraca z instytucjami lub organizacjami międzynarodowymi podejmującymi podobne działania.

9. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
a) wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych,
b) wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia,
c) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem i promocją regionu,
d) społeczną opiekę nad pomnikami historii, kultury i przyrody,
e) organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i rekreacyjno-
– sportowych,
f) publikowanie opracowań regionalnych,
g) promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii w celu swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
h) prowadzenie świetlicy, szkoły lub innych form edukacji kulturalno –
– oświatowej.

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

10. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

11. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

12. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

13. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel innego państwa nieposiadający stałego adresu zameldowania na terenie RP, który spełnia warunki wymienione w punkcie 15 niniejszego statutu.

14. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

15. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

16. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia oraz regionu.

17. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

18. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

19. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

20. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia; poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

21. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

22. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
z powodu zalegania ze składką członkowską przez okres 2 lat,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

23. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, którego Uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

24. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

25. Kadencja władz.
a) kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata: a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów,
b) członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nieograniczoną liczbę kadencji.

26. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Biorą w nim udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
27. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

28. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

29. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

30. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie nadania tytułu członka honorowego,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

31. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

32. W przypadku braku na Walnym Zgromadzeniu połowy ogólnej liczby członków Zgromadzenie zwołuje się w drugim terminie, tego samego dnia, 15 minut później, a uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

33. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

34. Zarząd składa się z 7 osób, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, których wybiera Zarząd spośród swoich członków.

35. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

36. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

37. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.

38. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa.

39. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia i w zakresie swej działalności nie podlega Zarządowi.

40. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
41. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

42. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) kontrolowanie opłacania składek członkowskich,
c) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
d) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
e) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
f) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

43. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, których członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i fundusze

44. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej.

45. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.

46. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

47. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

48. W odniesieniu do majątku i funduszy Stowarzyszenie zabrania się:
48.a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
48.b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
48.c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
48.d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

49. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

50. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

51. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

52. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

53. Z chwilą uchwalenia niniejszego statutu przez Walne Zgromadzenie Członków traci moc dotychczasowy Statut Stowarzyszenia z 27 października 1995 r.

Rogoźno, 26 stycznia 2016 roku

(Odwiedzono 110 razy, 1 wizyt dzisiaj)

Autor: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem. Zapraszam do odwiedzenia moich stron: nowapiosenka.pl , matkaziemia.ovh , domygwiazd.pl , ugotujmycos.pl , znanepary.pl, darmowy-portal-randkowy.pl, katolickierandki.eu, kontrowersje.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wykonaj poniższe zadanie *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.