Nowe władze Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna

We wtorek, 29 marca 2022 r., w siedzibie CIS-u przy ul. Kościuszki odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna. Wszystkich serdecznie powitała prezes Lucyna Bełch. Minutą ciszy uczczono Zmarłą w grudniu 2021 r. Stefanię Klawek – wieloletnią członkinię TPR. Ciekawą biografię p. Klawek przypomniała Ewa Mroczyk.
Na przewodniczącą Walnego Zebrania wybrano Marię Przyłucką-Jędrzejczak, a na sekretarza – Ewę Mroczyk. Do Komisji Wyborczej wybrano: Krystynę Gromanowską, Teresę Szostak, Janinę Rogińską. Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano: Czesława Gruszkę, Marię Gruszkę, Franciszka Milewskiego.
Po sprawdzeniu listy obecności stwierdzono prawomocność zebrania więc przewodnicząca M. Przyłucka-Jędrzejczak przedstawiła porządek obrad, do którego nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń. Dotychczasowa prezes – Lucyna Bełch złożyła szczegółowe sprawozdanie z działalności Zarządu – od r. 2019. Przypomniała terminy i tematykę zebrań, a także poinformowała o publikacjach autorstwa członków Towarzystwa w „Kurierze Rogozińskim” (publikacje D. Pioch, L. Bełch, E. Mroczyk) i w „Kronice Wielkopolski” (L. Bełch). Prezes Towarzystwa wspomniała też o „perełce wydawniczej” – książce „Smaki i uroki Rogoźna” poświęconej tradycjom kulinarnym naszego miasta i okolicy. Lucyna Bełch przedstawiła krótko najważniejsze działania podejmowane przez Zarząd TPR od 2019 r. Mówiła m.in. o skierowaniu pisma do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie ochrony dwóch zabytkowych kolumn w Wełnie, a także o nadanie – na wniosek TPR – tytułu: „Zasłużony dla Rogoźna” K. Gromanowskiej (w 2019 r.), R. Krzyżelewskiemu (w 2019 r.) i R. Gierce (w 2020 r.). Poinformowała, że po zakończeniu kadencji Rady Muzealnej powołano – na wniosek TPR – na członków nowej Rady: Lucynę Bełch – prezesa TPR, Marię Gruszkę, Małgorzatę Fryzę – etnografa, kierownika Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach, Wojciecha Mielewczyka – historyka, pracownika Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, konsultanta książki M. Brusta „Zamek Przemysła II w Rogoźnie”. Warto zaznaczyć, że TPR ma też swoich przedstawicieli w Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. Reprezentują nas: L. Bełch oraz M. Przyłucka-Jędrzejczak.
Od roku 2019 TPR zorganizowało trzy wycieczki: po dekanacie rogozińskim (w 2019 r.), do Stargardu (we wrześniu 2019 r.) i do Wschowy (we wrześniu 2021 r.).
Przedstawiciele TPR  brali również udział w rogozińskich uroczystościach miejsko-gminnych (3 Maja, 11 Listopada), a 28.04.2019 r. delegacja w składzie: L. Bełch, H. Dymek, Z. Dymek uczestniczyła wspólnie z mieszkańcami Gminy Budzyń w wyjeździe do Poznania na groby naszych Powstańców Wielkopolskich.
Szczególnie ważnym działaniem Towarzystwa było doprowadzenie do powołania 7 maja 2019 r. Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Króla Przemysła II w Rogoźnie, na czele którego stanął Gustaw Wańkowicz.
Od marca 2020 r. pracę TPR utrudniła epidemia COVID-u i związane z nią obostrzenia epidemiologiczne uniemożliwiające zwoływanie zebrań ogólnych. Ostatnie z nich, poświęcone laureatce literackiej Nagrody Nobla – Oldze Tokarczuk, odbyło się w lutym 2020 r. (prelekcja E. Mroczyk).
Jednakże Zarząd TPR podejmował nadal istotnie działania. Najważniejszym z nich było przygotowanie redakcyjne przez Lucynę Bełch i historyka Dariusza Paprockiego  „Kroniki miasta Rogoźna” przedwojennego burmistrza Rogoźna – A. Smukalskiego. Tę „Kronikę” bardzo dokładnie przepisała z rękopisu Maria Szatkowska.
30 września 2021 r. Zarząd Towarzystwa zebrał się, by przygotować – pierwsze po długiej przerwie – zebranie ogólne – pod koniec października. 26. 10. 2021 r. członkowie TPR wysłuchali prelekcji Ewy Mroczyk poświęconej C. K. Norwidowi (200-lecie urodzin) i S. Lemowi (100-lecie urodzin). Również w 2021 r. ukazał się w „Kronice Wielkopolski” artykuł autorstwa prezes TPR – Lucyny Bełch poświęcony rogoźnianinowi – p. Marianowi Mianowskiemu.
Natomiast „Kurier Rogoziński” zamieścił artykuł o Przemysławie Malinowskim, osobie bardzo zasłużonej dla Klubu Żeglarskiego „Kotwica”. Jego autor (członek TPR) – Mieczysław Kaniewski przygotował książkę poświęconą historii tego Klubu.
O działalności Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Króla Przemysła II mówił jego przewodniczący G. Wańkowicz, który za wielki sukces uznał pozyskanie sponsora – p. Jacka Wojciechowskiego. Zadeklarował on pokrycie kosztów budowy tego pomnika. Dzięki temu Komitet mógł podpisać porozumienie z Urzędem Miejskim w Rogoźnie oraz z wykonawcą pomnika – rzeźbiarzem z Torunia – p. Maciejem Jagodzińskim i fundatorem – p. Jackiem Wojciechowskim. Przewodniczący Wańkowicz poinformował, że pomnik (wykonany z brązu) będzie liczył 2,60 m wysokości, a jego cokół (z granitu) – 1,40 m. Odsłonięcie tego monumentu zaplanowano na niedzielę, 24.04.2022 r.
W dalszej części zebrania Danuta Dworzańska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, przedstawiła sprawozdanie tej komisji stwierdzające, że działalność Zarządu TPR nie budzi żadnych zastrzeżeń pod względem merytorycznym i formalnym. Dlatego przewodnicząca Dworzańska poprosiła o udzielenie Zarządowi Towarzystwa absolutorium. Uczestnicy Walnego Zebrania jednogłośnie udzielili takiego absolutorium. Na wniosek K. Gromanowskiej, zaaprobowany przez wszystkich uczestników zebrania, do nowego Zarządu zaproponowano cały poprzedni Zarząd. Po ukonstytuowaniu się przedstawia się on następująco: L. Bełch – prezes TPR, J. Runowski – wiceprezes, L. Rębisz – skarbnik, E. Mroczyk – sekretarz oraz członkinie Zarządu – R. Cieciura, D. Pioch, M. Szatkowska. Komisja Rewizyjna będzie działać w składzie: D. Dworzańska – przewodnicząca, M. Markwitz – wiceprzewodnicząca, M. Przyłucka-Jędrzejczak – członek.
Nowa prezes TPR – L. Bełch podziękowała za wybór i obiecała powrót do stałych spotkań (w ostatni wtorek każdego miesiąca). Zaapelowała również o nowe pomysły i sugestie dotyczące dalszej działalności TPR.
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali:
– M. Kaniewski, który poprosił o pomoc w udostępnieniu zdjęć z lat 1920-1935 potrzebnych do opracowywanego przez niego albumu o historii rogozińskiego Klubu Żeglarskiego „Kotwica”;
– M. Sokołowski – zaapelował o podjęcie działań mających na celu umieszczenie na frontonie dawnego Ośrodka Zdrowia – przy ul. Wielkiej Poznańskiej – tablicy upamiętniającej przedwojennego lekarza i społecznika – doktora Bronisława Wysockiego;
– E. Mroczyk – przedstawiła  dokładny program zaplanowanej na wrzesień 2022 r. wycieczki do Inowrocławia: Muzeum im. J. Kasprowicza, park solankowy z tężnią, Palmiarnia, Ogród Botaniczny, Aleja Dębów Gwiazd, chata kujawska, dwa zabytkowe kościoły, a w drodze powrotnej Kalwaria Pakoska z XVII-wiecznymi kapliczkami;
– Wł. Ruks – poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci byłego członka TPR – T. Janowskiego;
– K. Gromanowska – prezes Rogozińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która zaprosiła na wykład poświęcony tradycjom i zwyczajom wiosennym. Odbędzie się on w środę, 6.04.2022 r., w sali RCK, a wygłosi go L. Bełch – prezes TPR, z wykształcenia etnograf;
– M. Sokołowski – zabrał ponownie głos, by podziękować Społecznemu Komitetowi Budowy Pomnika Króla Przemysła II za sfinalizowanie starań i doprowadzenie do odsłonięcia pomnika króla. Nowemu Zarządowi TPR życzył owocnej pracy i satysfakcji z podejmowanych działań.
W trakcie obrad zorganizowano zbiórkę na rzecz uchodźców z Ukrainy. Skarbniczka Towarzystwa – L. Rębisz po przeliczeniu datków poinformowała, że zebrano 285 zł.
Przewodnicząca zebrania M. Przyłucka-Jędrzejczak podziękowała wszystkim ofiarodawcom. Następnie w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków glos zabrał F. Milewski, który poinformował, że na Walnym Zebraniu podjęto trzy uchwały: o udzieleniu absolutorium Zarządowi TPR, o wyborze nowego Zarządu i nowej Komisji Rewizyjnej, o skierowaniu do burmistrza i Rady Miejskiej wniosku w sprawie umieszczenia na frontonie dawnego Ośrodka Zdrowia tablicy upamiętniającej przedwojennego lekarza i społecznika Bronisława Wysockiego.
Na zakończenie zebrania prezes Lucyna Bełch podziękowała K. Gromanowskiej za udostępnienie pomieszczenia należącego do CIS-u. Zaprosiła też wszystkich uczestników Walnego Zebrania na uroczystość odsłonięcia pomnika króla Przemysła II w niedzielę, 24.04.2022 roku:
– od 15.00 do 16.00 – pokaz walk – grupa rekonstrukcyjna „Arkona”
– o godz. 16.00 – odsłonięcie pomnika
– po godz. 18.00 – występy artystyczne, m.in. występ Rogozińskiej Orkiestry Dętej im. Edmunda Korybalskiego.
Prezes L. Bełch zachęcała też do obejrzenia specjalnej wystawy zorganizowanej przez Muzeum Regionalne im. Wojciechy Dutkiewicz poświęconej historii powstania pomnika króla Przemysła II.
Następne zebranie ogólne zaplanowano w maju 2022 r.

Ewa Mroczyk

Powiązane wpisy:

(Odwiedzono: 72 razy, wizyt w ciągu ostatnich 24 godzin: 0)
Zachęcamy do polubienia i udostępnienia
Poglądy w poszczególnych artykułach, wyrażają opinie autora artykułu i mogą ale nie muszą być tożsame z poglądami całej redakcji rogozno.wlkp.net.pl.

Autor: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, lingwistyką, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem. Zapraszam do odwiedzenia moich stron: nowapiosenka.pl, matkaziemia.ovh, domygwiazd.pl, ugotujmycos.pl, znanepary.pl, darmowy-portal-randkowy.pl, katolickierandki.eu, kamerydrogowe.wlkp.net.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wykonaj poniższe zadanie *