Gmina sprzedaje włości


Gmina Rogoźno pod nowymi rządami podjęła decyzję o sprzedaży gruntów rolnych dzierżawionych przez lokalnych mieszkańców. Otrzymaliśmy liczne sygnały – najpierw o podniesieniu opłaty za dzierżawę, a potem o listownych informacjach o braku możliwości przedłużenia umów dzierżawnych, gdyż ziemie są wystawione do przetargu nieograniczonego na sprzedaż. Z jednoczesnym zachęceniem do przystąpienia do tego przetargu. Część rolników jest rozgoryczona. Odbiera im się np. wszystkie dzierżawione ziemie, innym ich część. Powodem ma być dziura w budżecie, efektem będzie wyprzedana własność ziemi. Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego prawo pierwokupu przysługuje dzierżawcy – z pewnymi wyłączeniami – względem dzierżawionej przez niego nieruchomości rolnej, pod warunkiem, że umowa dzierżawy była zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną (poświadczoną urzędowo) oraz była wykonywana co najmniej trzy lata, licząc od tej daty. Z naszych informacji wynika, że często umowy były roczne, choć od kilkudziesięciu lat, przedłużane rokrocznie. Jeżeli takiego dzierżawcy nie ma albo nie wykonuje on prawa pierwokupu, wówczas to prawo przysługuje – znowu z pewnymi wyłączeniami – Agencji Nieruchomości Rolnych, ale tylko wtedy, gdy sprzedawana nieruchomość rolna ma powierzchnię nie mniejszą niż 5 ha, a działki wystawione na sprzedaż są różnej wielkości, w różnych lokalizacjach. Prawo pierwokupu nie działa między innymi w razie zbywania nieruchomości rolnej na rzecz osoby bliskiej. Rozróżnić należy też prawo pierwokupu od prawa pierwszeństwa. Otóż prawo pierwokupu można zrealizować dopiero po zawarciu umowy sprzedaży przedmiotu objętego tym prawem, natomiast prawo pierwszeństwa stosuje się w sytuacji, kiedy istnieje jedynie zamiar zbycia danego przedmiotu. W praktyce możemy mieć do czynienia z ustawowym prawem pierwokupu wynikającym z treści określonego aktu prawego lub umownym prawem pierwokupu wynikającym z czynności prawnej (np. umowy). Gdy natomiast Gmina zbywa nieruchomość rolną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, póz. 592), dzierżawcy tej nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu. Jeżeli umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej 3 lata, licząc od tej daty, oraz jeżeli nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy, o treści umowy sprzedaży nieruchomości rolnej należy zawiadomić dzierżawcę. Zatem jeżeli: działka jest działką rolną (patrz plan zagospodarowania gminy lub przy braku planu wpis w ewidencji gruntów); umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej 3 lata; rolnik posiada gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 1ha użytków rolnych, które prowadzi osobiście; zamieszkuje on w gminie, na obszarze której położona jest przynajmniej jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa; posiada kwalifikacje rolnicze, czyli wykształcenie rolnicze co najmniej zasadnicze lub każde wykształcenie średnie albo każde wyższe, lub osobiście prowadził gospodarstwo rolne, lub pracował w gospodarstwie rolnym
przez okres co najmniej 5 lat – wówczas sprzedający, czyli w tym wypadku Gmina, jeżeli nie rozwiązała wcześniej umowy dzierżawy, sprzedając nieruchomość powinna sporządzić u notariusza umowę warunkową oraz zawiadomić o jej sporządzeniu. Od tego momentu będzie biegł dla rolnika miesięczny termin na skorzystanie z pierwokupu, czyli wstąpienie w miejsce kupującego i kupno nieruchomości po cenie ustalonej miedzy tymi stronami. Jeżeli w takiej sytuacji Gmina sprzeda nieruchomość bez umożliwienia skorzystania z pierwokupu, umowa sprzedaży jest nieważna. Z tego co udało nam się ustalić, większość umów kończy się w tym czasie, informacje o nieprzedłużeniu dzierżawy zostały wystane, więc pozostaje pogodzić się z utratą dzierżawionej ziemi lub zakupić ją w drodze przetargu. Tutaj rolnicy nie huczą entuzjazmem, bo to kwoty o wiele przekraczające ich możliwości inwestycyjne. Gmina też ma nie lada problem, bo deficyt ogromny, niebawem kolejna transza za budynek po ZSA, a na ziemię gminną w poprzednich przetargach – zainteresowanie nikłe.

źródło: Goniec Rogoziński nr 17/618

(Odwiedzono 60 razy, 1 wizyt dzisiaj)

Autor: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem. Zapraszam do odwiedzenia moich stron: nowapiosenka.pl , matkaziemia.ovh , domygwiazd.pl , ugotujmycos.pl , znanepary.pl, darmowy-portal-randkowy.pl, katolickierandki.eu, kontrowersje.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *